Regulamin portalu występującego pod adresem domeny nadrzędnej globalhealth.com.pl

Definicje

(„Portal”)
Należy przez to rozumieć medyczny portal informacyjny prowadzony pod domeną nadrzędną globalhealth.com.pl i innych domenach internetowych należących do Właściciela Portalu.

(„Właściciel”)
Właścicielem i autorem Portalu zwanym dalej „Właścicielem”, jest firma GLOBAL HEALTH Bartłomiej Pawlak z siedzibą w Krakowie, ul. Dobrego Pasterza 21A/36, 31-416 Kraków, NIP: PL7962320214, REGON: 123161699.

(„Użytkownik”)
Użytkownikiem Portalu, zwanym dalej ”Użytkownikiem” jest wyłącznie osoba fizyczna w rozumieniu kodeksu cywilnego, odwiedzająca strony Portalu i korzystająca z jego zasobów i funkcji.

(„Klient”)
Podmiot lub osoba, której dane i informacje są prezentowane na stronach Portalu po wykupieniu płatnego abonamentu, zwany dalej Klientem. Dane Klienta są wprowadzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Właścicielem a Klientem. Wybrane (podstawowe) dane Klienta mogą być wprowadzane do Portalu bezpłatnie.

(„Prezentacja Klienta”)

Prezentacja klienta zwana dalej „Prezentacją” to wydzielona część Portalu (podstrona lub podstrony) w której umieszczane są informacje o Kliencie i prowadzonej przez niego działalności medycznej (diagnostycznej, rehabilitacyjnej i/lub leczniczej).

(„Regulamin”)
Regulamin oznacza niniejszy dokument w aktualnej wersji, zamieszczony w wybranym miejscu w Portalu pod adresem globalhealth.com.pl.

Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Portalu przez Użytkowników. Każda osoba zmierzająca do skorzystania z Portalu zobowiązana jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i stosować do jego postanowień.  
2. Niniejszy regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Korzystanie z Portalu przez Użytkownika jest dobrowolne, bezpłatne i nie wymaga rejestracji/zakładania konta Użytkownika.  
4. Użytkownik może nieodpłatnie zapoznać się z regulaminem w każdym czasie, jak również sporządzać jego wydruki, zwielokrotniać jego treść różnymi metodami i na różnych nośnikach.
5. Poza zamieszczaniem w Portalu Prezentacji Klientów, Właściciel nie udziela Użytkownikowi indywidualnej informacji (w jakiejkolwiek formie komunikacji) o działalności Klientów, w tym informacji o oferowanych przez Klientów usługach i produktach czy dostępności specjalistów. Te informacje Użytkownik może znaleźć w Prezentacji/Prezentacjach Klientów lub uzyskać je poprzez bezpośredni kontakt z konkretnym Klientem.

Zakres usług świadczonych poprzez Portal
6. Na podstawie niniejszego regulaminu Właściciel Portalu świadczy Użytkownikom drogą elektroniczną usługę polegającą na umożliwieniu dostępu do treści prezentowanych na Portalu, która obejmuje w szczególności:
a. możliwość przeglądania treści Portalu, w tym przeglądania Prezentacji Klientów i zapoznawania się z ich treścią,
b. możliwość korzystania z wyszukiwarki zapewnionej w ramach Portalu,
c.  możliwość przesyłania prywatnej wiadomości do Klienta/Klientów (placówek medycznych i gabinetów zamieszczonych w Portalu), jeśli w Ich Prezentacjach jest dostępny formularz kontaktowy,
d. możliwość przesyłania prywatnej wiadomości do Właściciela Portalu na adres e-mail Właściciela Portalu: marketing@globalhealth.com.pl.
7. Usługa wskazana w ust. 6 powyżej świadczona jest przez Właściciela portalu nieodpłatnie.
8. Treść Portalu służy wyłącznie celom informacyjnym. Podmiotem wyłącznie uprawnionym do decydowaniu o treści Portalu jest Właściciel Portalu.

Obowiązki Użytkownika
9. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Portalu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Właściciela lub jego Klientów. W szczególności korzystanie z Portalu nie może naruszać ogólnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz powszechnie uznanych norm społecznych i obyczajowych, w tym również reguł użytkowania Internetu.
10. Użytkownik – w wykonaniu zobowiązania wskazanego w ust. 9 powyżej winien:
a. gruntownie zapoznać się z Regulaminem i przestrzegać wszystkich jego postanowień,
b. w trakcie korzystania z Portalu przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa,
c. nie wykorzystywać Portalu do działań, które mogłyby stać w sprzeczności z przepisami prawa lub dobrymi obyczajami,
d. nie podejmować żadnych działań, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu Portalu,
e. powstrzymać się od wprowadzania do Portalu (w tym w formularzu kontaktowym dostępnym w Prezentacjach Klientów) treści i materiałów, które:  
- mogłyby naruszać przepisy prawa lub dobre obyczaje, w tym – zasady korzystania z sieci Internet,
- mogłyby naruszać prawa Właściciela Portalu lub Klientów, w tym personelu zamieszczonego w Prezentacjach Klientów,
- mogłyby naruszać prawa innych osób, w tym w szczególności prawa autorskie osobiste lub majątkowe oraz prawa własności przemysłowej,
- mogłyby naruszać tajemnicę przedsiębiorstwa osoby trzeciej,
- mogłyby naruszać prawa do znaków towarowych, oznaczeń przedsiębiorstwa, firmy przedsiębiorstwa lub innych podobnych dóbr.

Uprawnienia Właściciela
11. Właściciel zastrzega sobie wyłączne prawo do zmiany formy, wyglądu, funkcjonalności Portalu, prezentowanych w nim informacji lub tymczasowego wstrzymania dostępu do Portalu z przyczyn niezależnych od Właściciela lub leżących po stronie Właściciela.
12. Właściciel zastrzega sobie prawo usunięcia, czasowego wyłączenia lub ograniczenia Portalu jak również wprowadzenia w portalu zmian, modyfikacji bez konieczności uprzedniego informowania Użytkowników.
13. Jakiekolwiek informacje dotyczące specjalistów, produktów i usług zdrowotnych prezentowanych w Portalu, w tym w Prezentacjach nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa cywilnego. Wszelki odnośniki (linki) do innych stron internetowych prezentowanych na stronach Portalu, w tym w Prezentacjach nie stanowią wskazania Właściciela do ich użytkowania / odwiedzania przez Użytkownika.
14. Informacje zamieszczone w Portalu, w tym w Prezentacjach Klientów mają charakter wyłącznie informacyjny. Żadnej z zamieszczonych w Prezentacjach informacji nie należy rozumieć jako:
a. wskazań dotyczących stosowania lub nie stosowania konkretnych produktów leczniczych,
b. wskazań dotyczących używania lub nie używania konkretnych wyrobów medycznych,
c. sugestii dotyczących konieczności lub braku konieczności przeprowadzenia określonych zabiegów medycznych i podjęcia terapii,
d. sugestii czy wskazań do skorzystania lub nie skorzystania z usług konkretnego Klienta lub konkretnego specjalisty zamieszczonego w Portalu, w tym zamieszczonego w Prezentacjach Klientów,
e. informacji, według której produkty lecznicze posiadają wyłącznie lub głównie właściwości kosmetyków, środków spożywczych lub innych artykułów konsumpcyjnych,
f. diagnozy na temat stanu zdrowia
g. wskazywania konkretnej terapii medycznej lub jej zaprzestania.
15.  Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za:
a. działania lub zaniechania podjęte przez Użytkownika pod wpływem informacji zawartych na Portalu, w tym informacji zamieszczonych w Prezentacjach Klientów,
b. ewentualne szkody materialne lub niematerialne poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Portalu,
c. ewentualne szkody materialne lub niematerialne poniesione przez Użytkownika wskutek skorzystania lub nie skorzystania z oferty specjalistów, usług lub produktów zamieszczonych w Prezentacjach Klientów,
d. treść informacji zamieszczonych na stronach internetowych, do których odnośniki/linki znajdują się w Prezentacjach Klientów,
e. informacje zamieszczone w Prezentacjach Klientów, w szczególności za ich zgodność z prawem, prawdziwość, aktualność itd.
16. Wybór oferty konkretnego Klienta prezentowanego w Portalu w Prezentacji lub Prezentacjach dokonany przez Użytkownika, jest jego wyłączną i niezależną decyzją. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ten wybór oraz jego dalsze skutki prawne, medyczne, zdrowotne itd. itp.
17. Właściciel nie bierze udziału oraz nie pośredniczy w sprzedaży usług i produktów oferowanych przez Klientów, w tym w szczególności produktów czy usług zamieszczonych w Prezentacjach Klientów. W związku z powyższym wszelkie spory
i nieporozumienia między Użytkownikiem a Klientem powinny zostać rozwiązane pomiędzy stronami, bez udziału Właściciela i angażowania go w jakiekolwiek czynności prawne pomiędzy stronami, czy próby pośrednictwa w rozwiązaniu zaistniałego konfliktu, sporu lub problemu.
18. Użytkownikowi zabrania się pobierania informacji prezentowanych w portalu w celu ich wtórnego wykorzystania.
19. Wszelkie prawa autorskie związane z rozwiązaniami zastosowanymi w Portalu są zastrzeżone Właścicielowi.
20. Informacje zamieszczone w Prezentacji Klienta stanowią własność Klienta i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich kopiowania i powielania bez uprzedniej zgody Klienta.

Warunki techniczne
21. Korzystanie z Portalu możliwe jest, jeśli Użytkownik dysponuje systemem teleinformatycznym spełniającym następujące wymagania minimalne:
a. posiada dostęp do Internetu,
b. komputer/urządzenie zaopatrzone jest w jedną z aktualnych przeglądarek internetowych obsługujących Cookie, sesje, html5, java scripts.
22. Właściciel Portalu informuje, że serwis został zoptymalizowany do następujących przeglądarek: Firefox 25+, Chrome 30+, Internet Exploer 9+.

Polityka prywatności i "cookies"
23. W naszym serwisie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) mające na celu:
- poprawę świadczonych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych,
- poznanie preferencji Użytkownika na podstawie sposobu korzystania z naszych stron,
- zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszego serwisu.
24. Zakres wykorzystywania plików cookies można określić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Bez wprowadzenia zmian ustawień w swojej przeglądarce, informacje w plikach cookies będą zapisywane w pamięci Państwa urządzenia.
25. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności oraz plików "cookies" (tzw. ciasteczek) znajdują się w zakładce "Polityka Prywatności".

Postanowienia końcowe

26. Właściciel zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonania zmian i modyfikacji Regulaminu w dowolnym zakresie i czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Portalu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Portalu.
27. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych ustaw.
28. Postanowienia Regulaminu podlegają prawu polskiemu i jurysdykcji sądów polskich. Wszelkie spory związane z realizacją Regulaminu i usługami świadczonymi na jego podstawie rozstrzygane są przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby Właściciela.
29. Korzystanie Portalu oznacza wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu.
30. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.

EUROPEJSKA INFORMACJA MEDYCZNA. Usługi zdrowotne, specjaliści, firmy i placówki medyczne dostępne w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej.